26-09-06

Programmapunten gemeenteraadsverkiezingen ...

Onze toekomstvisie voor de jeugd in Melle:

 

- Een geschikte fuifruimte !

Nauwe samenwerkingsverbanden leggen met onderwijsinstellingen, eventueel bedrijven op ons grondgebied na de opmaak van een globale inventaris van alle accomodaties die desnoods tijdelijk kunnen aan de nood voldoen. Bovendien laat het decreet toe 12 maal per jaar een fuifactiviteit te organiseren in zonevreemde gebouwen, zodat er tijd voorhanden is om op redelijke termijn het probleem op te lossen.

- Aangepaste logistieke ondersteuning voor georganiseerde en niet -georganiseerde jeugd

Vlot doch gereglementeerd ter beschikking stellen van personeel

Nauwere samenwerking met de ons omringende gemeenten, voor bijvoorbeeld de opmaak en de uitvoering van grensoverschrijdende activiteiten. Zo verbreedt men de waaier aan mogelijkheden voor een breder publiek en worden middelen gedeeld en beter aangewend, zoals personeel, busvervoer, materiaal en materieel, uitleendienst, beschikbare ruimtes.

De uitbouw van een drempelverlagend jeugdinformatiepunt

- Transparante en open dienst 'Vrije tijd' uitbouwen met afgelijnde en welomschreven taken, financiële middelen en voldoende personeelsinvulling. Met dezelfde middelen meer bereiken voor alle diensten.

- Meer vrijheid in het uitwerken van ideeën, geen politiek inmenging, maar wel controle vanuit de jeugddienst. Via de dienst 'Vrije tijd' kan door vertegenwoordiging van alle factoren accuraat worden ingespeeld op acties en voorstellen vanuit alle geledingen en de diverse raden.

- Streven naar een meer intergemeentelijke samenwerking op diverse echelons. Zie ook punt 2. Door deze samenwerking verruimen de ideeën, vergroot het aanbod, groeit de interesse en worden middelen efficiënter ingezet. Ook de stad Gent kan voor activiteiten op schaal van onze gemeente bijdragen tot een krachtige input. Niet georganiseerde jeugd is zeker geboeid door korte en krachtige initiatieven. Bovendien is de ervaring van andere partners een niet te onderschatten verrijking en garantie op succes.

- De huisvesting van de dienst 'Vrije tijd' op een daartoe geschikte plaats voorzien. Dit is mogelijk zonder buitensporige kosten. Er wordt hier vooral gedacht aan de in gebruikname van het stationsgebouw, hetwelke beschikbaar is, waarvoor subsidies beschikbaar kunnen worden gesteld door de klassering en de uitstekende ligging tov het gemeentehuis, in het hart van de gemeente. Bovendien is er een drempelverlagende werking naar alle verenigingen en jeugd toe.

- Een veel nauwere samenwerking met alle factoren binnen en buiten onze gemeente die rond en met jeugd gelinkt zijn.

- Open ruimte, speelbos.

- Het uitwerken van, een aan de nieuwe noden, aangepast uitleensysteem, door bv uitleencheques.

- Het eventueel aanpassen en bijsturen van de diverse info - en bekendmakingskanalen van de diverse acties voor en door jeugd.

19:35 Gepost door Ann-Sofie Haeck - Secretaris Jong VLD Melle in 8 OKTOBER !!! | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

12-09-06

Jonge VLD wind raast door Melle ...

Op een lijst van 21 kandidaten pakt VLD Melle uit met 7 “ jong VLD’ers ”, welke de perfecte link verzekeren tussen jeugd en gemeentebestuur. Deze zeven jongeren bruisen van energie en willen met al hun enthousiasme vooral luisteren naar de stem van kinderen en jeugd!

Jong VLD wil als dynamische groep met een hart voor alle mensen de Melse politiek nieuw leven inblazen. De tijd is aangebroken om de verjonging in het beleid ook daadwerkelijk door te voeren, en op die manier de jeugd meer inspraak te geven in de dagelijkse besluitvorming. De jeugd is de toekomst en daarom is een gemeentebestuur met aandacht voor deze grote groep mensen dan ook een must!

 

Kies dus voor meer jeugd in uw gemeentehuis!

4 (Van der Loeff Sandra), 5 (Vancoillie Christoph), 7 (Vanslembrouck Chris), 12 (De Blieck Fleur), 13 (Roelandt Andrew), 16 (Marchand Isabelle), 18 (Haeck Ann-Sofie)

11:15 Gepost door Ann-Sofie Haeck - Secretaris Jong VLD Melle in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) | Tags: 8 oktober |  Facebook |

Het doel van onze vereniging ...

 

Als Vlaamse onafhankelijke politieke jongerenorganisatie heeft de vereniging tot doel het consequent verdedigen en uitvoeren van een op liberale ideologie en de democratische beginselen gebaseerde politiek. Daartoe zal zij zich onder meer tot doel stellen:

  • de verspreiding van een eigentijds liberalisme dat ten allen tijde de belangen van de mens centraal stelt
  • het bevorderen van de verdraagzaamheid,  zowel in het algemeen als tussen de onderscheiden bevolkingsgroepen in Vlaanderen in het bijzonder
  • het propageren van een echte democratische samenleving waar inspraak van de burger bij de besluitvorming maximaal en optimaal is
  • het bevorderen van solidariteit tussen mensen: in eigen gemeenschap, op Europees vlak en op wereldschaal
  • het aanmoedigen van een politiek bewustzijn en politieke betrokkenheid bij jongeren
  • het bevorderen van de politieke vorming van haar leden

 Aandachtspunten 

  • Jeugd en Onderwijs (fuiven, jeugdbewegingen, studentenjobs, kinderopvang, organisatie van kleuter, lager, middelbaar (ASO, TSO, BSO) en hoger onderwijs (hogescholen, universiteiten), schoolplicht, levenslang leren, studiebeurzen, vorming en opleiding van werkzoekenden, …)
  • Sport, cultuur en media(sport- en topsportbeleid, muziek, festivals, literatuur, theater, beeldende kunsten, televisie, radio, subsidiëren of niet, privatiseren of niet, …)

11:10 Gepost door Ann-Sofie Haeck - Secretaris Jong VLD Melle | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |